Statut

STATUT FUNDACJI KULTURA I MIEJSCE

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Kultura i Miejsce, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Teresę Jankowską, Annę Miodyńską, Małgorzatę Zbroszczyk, zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2016 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Ministrem właściwym, w rozumieniu przepisów o fundacjach, ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 3

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, wspierać ich działania oraz podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty oraz odznaczenia honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

Ilekroć w Statucie jest mowa o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków Fundacji za pomocą różnych audiowizualnych środków komunikowania się na odległość. Ilekroć w Statucie jest mowa o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej.

Rozdział II Cele i formy działania Fundacji

§6

Celami Fundacji są:

a. rozwijanie kultury, nauki, edukacji i przedsiębiorczości oraz społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego w Polsce i poza jej granicami,
b. rozwijanie idei partnerstwa, współpracy i zrównoważonego rozwoju na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,
c. wzrost świadomości społecznej dotyczącej historii, tradycji, kultury i dziedzictwa kulturowego;
d. zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego: lokalnego, regionalnego, narodowego i europejskiego,
e. rozwijanie instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, placówek wychowawczych, oświatowych, opiekuńczych, przedsiębiorstw oraz grup nieformalnych,
f. rozwijanie idei samorządności, wspieranie lokalnych społeczności w dążeniu do poprawy ich funkcjonowania i warunków ich egzystencji,
g. wzrost integracji społecznej na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim oraz międzynarodowym,
h. rozwijanie idei wolontariatu,
i. poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych z innego powodu,
j. zwiększenie poziomu cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa.

§ 7

1. Cele swoje Fundacja realizuje przez:

a. realizację szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, doradztwa, coachingu, mentoringu, mediacji debat i konsultacji społecznych w obszarach: kultury, dziedzictwa kulturowego, nauki, edukacji, przedsiębiorczości oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego w Polsce i poza jej granicami,
b. działania edukacyjne, promocyjne i facylitacyjne,
c. działania integrujące i edukacyjne adresowane dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych z innego powodu,
d. działania promocyjne,
e. inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących zasobów kultury,
f. opracowywanie samodzielnie lub we współpracy założeń, planów, dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji w dziedzinie kultury, gospodarki i turystyki,
g. współdziałanie w zakresie rozwoju edukacji, sztuki, kultury, nauki, przedsiębiorczości z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami politycznymi, społecznymi, instytucjami, zakładami pracy i z organizacjami pozarządowymi o podobnym zakresie działania,
h. organizowanie i urządzanie odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, wystaw, zebrań, zjazdów, wycieczek. kongresów, festynów, koncertów, gier i innych imprez kulturalnych i edukacyjnych,
i. wspomaganie, promocja, inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie animacji społecznej ,
j. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym wydawanie książek, publikacji, czasopism, broszur, publikacji internetowych,
k. organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie prac w zakresie metodyki animacji kulturalnej i społecznej,
l. tworzenie i wspieranie oraz finansowanie programów stypendialnych, kampanii społecznych promujących i/lub wspierających rozwój społeczności lokalnych,
m. prowadzenie/współprowadzenie instytucji kultury, ośrodków edukacyjnych, i innych, służących rozwojowi społeczności lokalnych,
n. organizowanie akcji charytatywnych.

2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w punktach od a. do n. ust. 1 § 7. Działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w punktach od a do m ust. 1 § 7.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1200 złotych oraz inne mienie, nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Środki na realizację celów Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków i zapisów;
b. działalności odpłatnej Fundacji;
c. odsetek bankowych;
d. operacji finansowych;
e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
f. dochodów ze zbiórek publicznych;
g. dochodów z loterii i aukcji;
h. dotacji i subwencji oraz grantów,
i. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
j. funduszy Unii Europejskiej;
k. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 10

1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku.

§ 11

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
c. Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
d. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:
a. Konwent Fundatorów
b. Zarząd.

§ 13

1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście.
2. Fundatorzy wchodzący w skład Konwentu Fundatorów pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.
4. Członkostwo w Konwencie Fundatorów jest nieograniczone terminem i ustaje jedynie w skutek pisemnej rezygnacji członka Konwentu Fundatorów. Pisemna rezygnacja jest ostateczna i nieodwracalna.

§ 14

1. Do uprawnień Konwentu Fundatorów należy:
a. określanie kierunków i planów działalności statutowej Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków,
c. określanie wynagrodzenia Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu,
d. wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent.
2. Konwent Fundatorów ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji.
3. Każdy Fundator ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 15

Konwent Fundatorów zwołuje jeden z członków Zarządu Fundacji lub jeden z Fundatorów.

§ 16

1. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.
2. Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni.
3. Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli w podejmowaniu decyzji bierze co najmniej udział połowa Fundatorów.
4. Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają większością dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 oraz rozdziałów V i VI Statutu.

§ 17

Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§ 18

Fundator, może zostać członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem treści § 20 ust. 1.

§ 19

Zarząd Fundacji składa się co najmniej z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów jest powoływany na czas nieokreślony.

§ 20

1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów.

§ 21

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji,
c. bieżące prowadzenie spraw,
d. przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
e. przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
f. zgłaszanie wniosków do Konwentu Fundatorów.

§ 23

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 24

1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym, że nie rzadziej aniżeli co 3 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji, Konwentu Fundatorów lub każdego pozostałego członka Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 25

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 26

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

Rozdział V Połączenie, likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Środki finansowe i majątek, pozostały po likwidacji Fundacji, przeznaczone są na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, realizujących podobne cele.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 29

Zmian w statucie dokonuje Konwent Fundatorów, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.